Terms of Use

H δημόσια εταιρία με την επωνυμία «WEALTHVAVENUE PLC» (αρ. εγγραφής ΗΕ415785) που εδρεύει στην Κύπρο (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρία») έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο «www.wealthavenue.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα») με σκοπό την παρουσίαση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και την προβολή στους επισκέπτες της Ιστοσελίδας των υπηρεσιών της.

Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους ο Επισκέπτης της Ιστοσελίδας οφείλει ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών όπου ρυθμίζουν διαφορετικά αντίστοιχο θέμα.

Τυχόν υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από ανήλικους χρήστες. Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη εάν, παρά τα παραπάνω, ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι’ αυτούς.

Χρήση

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία του ομίλου επιχειρήσεων WEALTHAVENUE PLC και προστατεύεται από το νόμο για κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρέχεται η άδεια για τη χρησιμοποίηση εγγράφων, (λευκά φύλλα, ανακοινώσεις, φύλλα δεδομένων και FAQs) από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, υπό τους εξής όρους: (1) η ειδοποίηση θα εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ειδικότερα η ειδοποίηση αντιγραφής καθώς και παροχής άδειας, (2) η χρήση των κειμένων αυτής της ιστοσελίδας είναι μόνο για πληροφόρηση, ενημέρωση και όχι για εμπορική, ή προσωπική χρήση και απαγορεύεται η αντιγραφή ή η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο ή η μετάδοση του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και (3) δεν θα πραγματοποιηθεί καμία τροποποίηση των κειμένων. Απαγορεύεται ρητά η χρήση για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις. Η παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών διώκεται ποινικά.

Δήλωση αποποίησης

Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρως ενημερωμένη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας. Παρ’ όλα αυτά ο όμιλος επιχειρήσεων WEALTHAVENUE και / ή οι προμηθευτές της δεν αντιπροσωπεύουν την καταλληλόλητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα κείμενα, ούτε και τα σχετικά με αυτές γραφήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Όλα τα κείμενα και τα γραφήματα παραθέτονται “ως έχουν”, χωρίς καμία γραπτή εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης. O όμιλος επιχειρήσεων WEALTHAVENUE, και / ή προμηθευτές της, με την παρούσα, αποποιούνται των εγγυήσεων και των προϋποθέσεων, σχετικά με τις πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και των προϋποθέσεων που διέπουν την εμπορικότητα, την καταλληλόλητα για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο και παραβίαση. Η πρόσβαση, η χρησιμοποίηση και η αναβάθμιση είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη. Σε καμία περίπτωση οι φορείς της WEALTHAVENUE και / ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για ειδική, έμμεση ή πιθανή βλάβη ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, προερχόμενη από απώλεια των αρχείων χρήσης, δεδομένων ή κερδών, ή συμβολαίου, αμέλεια ή άλλη υπαίτια πράξη, που πιθανώς να εμφανιστεί από ή σε σχέση με τη χρήση ή εκτέλεση της πληροφορίας, η οποία διατίθεται από αυτή την ιστοσελίδα.
Τα κείμενα και τα σχετικά γραφήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Περιοδικά προστίθενται αλλαγές στις πληροφορίες που βρίσκονται στο παρόν. Ο όμιλος επιχειρήσεων WEALTHAVENUE καθώς και προμηθευτές της, μπορεί να προβούν σε βελτίωση ή / και σε τροποποιήσεις στα προϊόντα και στα προγράμματα που περιγράφονται στη παρούσα, οποιαδήποτε στιγμή.

Αποκλεισμός πρότασης παροχής υπηρεσιών

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή και το περιεχόμενό της δεν πρέπει να αποτελεί τη βάση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων ή την παροχή επενδυτικών συμβουλών. Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να θεωρηθεί ευθέως ή εμμέσως ως πρόσκληση, προτροπή ή πρόταση παροχής υπηρεσιών από την Εταιρία.

Παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία γίνεται βάσει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και μόνο βάσει της προσυμβατικής ενημέρωσης της Εταιρίας και κατόπιν υπογραφής  σχετικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (Apolis funds), που αναφέρονται σε αυτή την Ιστοσελίδα, ενδέχεται να μην είναι κατάλληλοι για όλους. Αιτήσεις για επένδυση   στα Apolis funds μπορεί να υποβάλλονται μόνο με βάση τα έγγραφα προσφοράς τους.  (π.χ Ενημερωτικά Δελτία -Prospectus, έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές – KID) και οι αιτήσεις δεν μπορούν να υποβάλλονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας.

Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι οφείλει να λάβει ανεξάρτητες χρηματοοικονομικές συμβουλές και να μελετήσει προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα προσφοράς και την προσυμβατική ενημέρωση πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης.

Μη εγγυημένη απόδοση επενδύσεων-Κίνδυνοι

Ο χρήστης οφείλει να έχει επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με επενδύσεις. Οι παράγοντες κινδύνου περιγράφονται στα ενημερωτικά δελτία –Prospectus των Apolis funds και στην προσυμβατική ενημέρωση της Εταιρίας.

Η Εταιρία εφιστά την προσοχή των χρηστών στα εξής:

Οι προηγούμενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν ούτε αποτελούν ένδειξη για τις μελλοντικές.

Η αξία της επένδυσης ενδέχεται να μειωθεί ή να αυξηθεί και οι επενδυτές ενδέχεται να μην ανακτήσουν το ποσό που επένδυσαν αρχικά.

H απόδοση που παρουσιάζεται, ενδεχομένως να μην λαμβάνει υπόψη τυχόν προμήθειες ή έξοδα εγγραφής σε μερίδια ή εξαγοράς μεριδίων.

Φορολογία

Η οποιαδήποτε επένδυση ενδέχεται να έχει φορολογικές συνέπειες και είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν παρέχονται φορολογικές συμβουλές. Οι συντελεστές και η βάση επιβολής φόρου ενδέχεται να αλλάξουν. Θα πρέπει ο χρήστης να συμβουλευτεί τον φοροτεχνικό του για να λάβει ενημέρωση για τυχόν φορολογικές συνέπειες.

Λογισμικό, κείμενα και υπηρεσίες

Σε καμία περίπτωση o όμιλος επιχειρήσεων WEALTHAVENUE και / ή προμηθευτές της δεν ευθύνονται για καμία ειδική, έμμεση, ή πιθανή βλάβη, ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε σε περίπτωση συμβολαίου, από αμέλεια ή άλλη υπαίτια πράξη, που προκύπτει από αυτή ή σε σχέση με τη χρήση ή την εκτέλεση του λογισμικού, των κειμένων, της παροχής ή την αποτυχία παροχής υπηρεσιών, ή πληροφοριών διαθέσιμων από αυτή την ιστοσελίδα.

Συνδεδεμένες ιστοσελίδες

Οι σύνδεσμοι σε αυτή την περιοχή θα σας αφήσουν να βγείτε από την ιστοσελίδα της WEALTHAVENUE. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας και για τον λόγο αυτό κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο από την ομάδα της WEALTHAVENUE δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα., ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν ευθύνεται επίσης για τη μετάδοση μέσω δικτύου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη σελίδα. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες, εμφανίζονται σε εσάς μόνο για λόγους διευκόλυνσης και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από την εταιρεία.

Ειδοποίηση για το εμπορικό σήμα της εταιρίας

Tα εμπορικά σήματα των προϊόντων του ομίλου επιχειρήσεων WEALTHAVENUE που αναφέρονται στην παρούσα, είτε αν εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες, είτε με το εμπορικό σήμα, αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στην WEALTHAVENUE. Τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα, μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ιδιοκτητών. Η χρησιμοποίηση αυτών των εμπορικών σημάτων, εκτός αν έχει παραχωρηθεί άδεια από την WEALTHAVENUE, απαγορεύεται ρητώς και μπορεί να αποτελέσει παράβαση του νόμου.

Ερωτήσεις και Πληροφορίες

  1. Υπάρχει η περίπτωση, η χρήση του δικτύου από εσάς, να καταγράφεται. Η WEALTHAVENUEείναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει αυτή την πληροφορία για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να διασφαλίσει την αδιακώλυτη χρήση και βελτίωση των διαδικτύων της. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία. Τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητώς στην παρούσα, φυλάσσονται από το νόμο.
  2. Η WEALTHAVENUE δεν ευθύνεται επίσης, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ.). Δεν ευθύνεται επίσης σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και σε περίπτωση που καταστεί δυσχερής η πρόσβαση των χρηστών σ’ αυτή για οποιοδήποτε λόγο.
  3. Η WEALTHAVENUE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση, καθώς και να διακόπτει τη λειτουργία της. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους. 8. Η από μέρους των επισκεπτών πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης επιβεβαιώνει ότι έχουν γίνει κατανοητοί με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι παρέχεται πλήρης συμφωνία με τους όρους αυτούς.